Overzicht

Op vakantie met minderjarige kinderen

Toestemmingsformulier Het aantonen van de toestemming is vormvrij. Dit betekent dat ouders zelf mogen bepalen hoe zij de toestemming aantonen. De meest voorkomende manier om toestemming aan te tonen is door middel van een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier. Op de website van de Rijksoverheid staat een dergelijk formulier dat u kunt downloaden. Op dit formulier… Lees verder

Internationale Dag van de Weduwen

Volgens de VN biedt een internationale dag bij uitstek gelegenheid om het publiek voor te lichten over zorgwekkende kwesties. Door aandacht te vragen probeert de VN de politiek en financiële middelen te mobiliseren om wereldwijde problemen aan te pakken.   Waarvoor aandacht? De VN vraagt op 23 juni onder meer aandacht voor de traumatiserende weduwschapsrituelen… Lees verder

Is een Freelanceovereenkomst een arbeidsovereenkomst ?

Een werknemer was eerst werkzaam als stagiair, vervolgens als freelancer en daarna als werknemer met een arbeidsovereenkomst. In de freelance en in de arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen. De kantonrechter oordeelt (mijns inziens terecht) dat de freelancer tijdens de freelance overeenkomst als werknemer heeft gewerkt. Om die reden heeft de kantonrechter geoordeeld dat het naar… Lees verder

Relatieadvies van een echtscheidingsadvocaat

De wens om te scheiden Als echtscheidingsadvocaat spreek ik dagelijks met mensen die uit elkaar gaan. Wat ik na al deze gesprekken heb gemerkt, is dat de wens om te gaan scheiden, niet van de ene op de andere dag ontstaat. Niemand gaat trouwen met de intentie om te gaan scheiden en wanneer het toch… Lees verder

Dag van het gescheiden kind

Mediation Een scheiding is een grote, ingrijpende gebeurtenis. Er breekt een onzekere tijd aan, waarin veel zaken geregeld moeten worden. In het toch al lastige proces van scheiden, hebben ouders nog een extra zorg; de kinderen. Ouders willen dat de kinderen zo min mogelijk schade ondervinden van de scheiding. Ze beseffen echter niet altijd waar… Lees verder

Dag van het Gezin

De dag valt tussen Moederdag en Vaderdag in. Het is een dag waarop mensen bewust tijd met hun familie kunnen doorbrengen. Dit kan met de familie zijn waarin je bent geboren. Het kan ook met mensen die je gaandeweg als familie bent gaan beschouwen. Ook wordt op deze dag aandacht gevraagd voor zaken rondom het… Lees verder

VEILIGHEIDSMAATREGELEN IN VERBAND MET CORONAVIRUS

Als u ons op ons kantoor bezoekt, gaan wij ervan uit dat u dat alleen doet als u niet twijfelt aan uw eigen gezondheid. Hetzelfde kunt u verwachten van onze medewerkers. Bij binnenkomst zullen we geen handen schudden en vragen wij u uw handen te wassen of uw handen op andere wijze te ontsmetten. Wij… Lees verder

Internationale Consumenten dag

In Nederland worden consumenten extra beschermd door de wet. Er zijn speciale consumentenregels voor onder andere garantie en bedenktijd, koop op afstand en incassokosten. 14 dagen bedenktijd bij koop op afstand Bij online aankopen, aankopen op straat of aan de deur, hebben consumenten 14 dagen bedenktijd. Ook bij een koop via de telefoon geldt deze… Lees verder

Catharina Onderzoeksfonds

Het Onderzoeksfonds van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is in 2015 opgericht om medisch wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en financieel te ondersteunen. Het Catharina is een topklinisch ziekenhuis, dat voorop loopt op onder andere het gebied van hart- en vaatzorg en oncologie. Het ziekenhuis is voortdurend op zoek naar nieuwe wegen om zorg nog beter… Lees verder

Discriminatie of toch niet?

De man stelt zich op het standpunt dat het waterleidingbedrijf hem discrimineerde bij de aanbieding van de functie. Volgens de man is het stellen van een maximum werkervaringseis van drie jaar een verkapte manier om een kandidaat te zoeken van maximaal 35 jaar oud. Het waterleidingbedrijf is het niet met de man eens. Het waterleidingbedrijf… Lees verder

De boedelbeschrijving

Boedelbeschrijving verplicht? Soms is het verplicht een boedelbeschrijving op te stellen. Een boedelbeschrijving is verplicht indien één van de erfgenamen de nalatenschap beneficiair (voorlopig en pas definitief als er een boedelbeschrijving is) heeft aanvaard en er geen sprake is van de wettelijke verdeling. Een boedelbeschrijving is ook verplicht indien één van de erfgenamen minderjarig is,… Lees verder

Transitievergoeding ook verschuldigd bij einde wachttijd vóór 1 juli 2015?

Een werknemer die sinds januari 2013 ziek is en een WGA uitkering ontvangt heeft een redelijke kans op herstel. Dat herstel blijft echter uit en blijkt ook in januari 2015 aan het einde van de wachttijd nog niet hersteld. Nadat de werkgever de arbeidsovereenkomst slapend in stand laat, vraagt de werknemer in november 2019 om… Lees verder

Week van het vergeten kind, geef ze een stem!

Omdat een scheiding veel impact kan hebben op kinderen, schetsen wij voor u in het licht van de week van het vergeten kind wat wij voor u kunnen betekenen. Mediation Ongeveer een op de drie huwelijken strandt, waardoor veel kinderen in aanraking komen met een scheiding. Scheiden met kinderen is een grote uitdaging. Er breekt… Lees verder

ScheidingsTeam Eindhoven

Hoe? Tijdens een eerste gratis kennismakingsgesprek met beide ouders vertellen we over onze aanpak. De meest prangende vragen (zoals bijvoorbeeld ‘hoe vertellen we de kinderen dat we gaan scheiden?’ en ‘Wie blijft er in het huis wonen?’) worden beantwoord. Over de kosten zijn wij eerlijk en transparant. U ontvangt een begroting van de te verwachten… Lees verder

De duur van de partneralimentatie na scheiding wordt korter !

Wat wijzigt er !! Uitgangspunt wordt een duur van de partneralimentatie gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren. Op die hoofdregel gelden drie uitzonderingen: Als het huwelijk – op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding – minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd… Lees verder

Wet arbeidsmarkt in balans treedt per 1 januari 2020 in werking (WAB).

De vraag is of die arbeidsmarkt na de invoering van de WWZ dan zo in “onbalans” was dat de WAB noodzakelijk is? De wetgever wil met de WAB in elk geval proberen het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen. Een willekeurige opsomming van de a.s. wijzigingen:   De werkgever… Lees verder

Het aanvaarden van een erfenis.

De Wet BETS Sinds 1 september 2016 biedt de wet erfgenamen, die een nalatenschap zuiver hebben aanvaard, enige bescherming. Dat is het geval indien in een later (?) stadium blijkt van het bestaan van schulden van de overledene. Het moet dan gaan om schulden waarvan de erfgenamen het bestaan niet kenden, en ook niet behoorden… Lees verder

Onterfd; heb ik mijn portie nu gehad?

De legitieme portie Ingevolge de wet heeft ieder kind recht op een minimumbedrag uit de erfenis van zijn/haar ouder. Als u een beroep doet op uw legitieme portie dan wordt u geen erfgenaam maar legitimaris. U wordt een schuldeiser van de nalatenschap.  De legitieme portie bestaat enkel uit een geldvordering. Aanspraak maken op goederen waar… Lees verder

Toch een ontslagvergoeding na ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet: wat nu? Als een werknemer op staande voet ontslagen wordt, dan is het verstandig een procedure te starten. Hij verliest na het ontslag namelijk niet alleen zijn inkomen, maar ook zijn recht op een WW-uitkering. De kantonrechter beoordeelt eerst of de werkgever de vergaande maatregel van het ontslag op staande voet… Lees verder

Kiest het beroemde voetbalduo voor de overlegscheiding?

Dan is de overlegscheiding een uitkomst.   Hebben jullie: ·         Een kind of meer kinderen? ·         Een eigen bedrijf? ·         Meer dan € 25.000 aan bezittingen? ·         Geen gelijkwaardig inkomen? ·         Niet ieder evenveel kennis over wat er speelt?   Dan is een overlegscheiding een goede keuze.   Je scheiding regelen volgens de overlegmethode betekent:… Lees verder

Dag van het Erfrecht

Wanneer een naaste overlijdt, breekt er vaak een emotionele periode aan. Naast veel emoties brengt een overlijden ook juridische en financiële consequenties met zich mee. Hoe moeilijk het ook is, er zullen zaken geregeld moeten worden zoals de afwikkeling van de nalatenschap. Door gespannen familieverhoudingen en moeizame communicatie, kan deze afwikkeling gecompliceerd zijn en zorgen… Lees verder

Geregistreerd partnerschap of trouwen?

Ontwikkelingen Het aantal huwelijkssluitingen neemt af. 1970 telde 124.000 huwelijken. In 2017 zijn dat er nog maar 64.402. (CBS 5 juni 2018). De partnerschapsregistraties (in 1998 ingevoerd) nemen echter in aantal toe. Met 15.700 waren die in 2017 al een kwart hoger dan in 2015. Van de bijna 81 duizend paren die in 2016 een officiële verbintenis… Lees verder

Rechtsverwerking

Definitie Rechtsverwerking is gebaseerd op de werking van de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:2 lid 2 en artikel 6:248 van het Burgerlijk Wetboek). Volgens vaste rechtspraak vereist rechtsverwerking dat de gerechtigde zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van zijn recht. Van… Lees verder

Alimentatieindex 2019: 2%

Inmiddels is bekend dat alle alimentatie die betaald moet worden met ingang van 1 januari 2019 op basis van de wet wordt verhoogd met 2%. In 2018 was dat 1,5%. Het percentage van de indexering wordt door de staatssecretaris van Justitie jaarlijks vastgesteld en is gebaseerd op de stijging van de lonen. Dat geldt voor… Lees verder

VOLWASSEN SCHEIDEN

Dat is alle reden om scheiden niet te problematiseren, maar aandacht te vragen voor goed  scheiden. Dat kan door volwassen mensen de ruimte te geven om in een volwassen gesprek tot afspraken te komen om op een goede manier uit elkaar te gaan. Dat pleit ervoor om te scheiden via mediation. Het is voor kinderen… Lees verder

Ontslag en uitbetaling van vakantiedagen.

Als je een vakantiedag opneemt, krijg je het loon en de opbouw van bijna alle extra’s die in de arbeidsovereenkomst of cao staan gewoon uitbetaald. Dit moet dus ook gelden als je vakantiedagen laat uitbetalen. In grote lijnen geldt dat niet voor onkostenvergoedingen omdat onkosten tijdens vakantie niet gemaakt worden. Uit de jurisprudentie volgt dat… Lees verder

Wanprestatie? Geen ingebrekestelling, geen schadevergoeding

Wanprestatie en overmacht In het dagelijkse spraakgebruik wordt dit onderscheid ook wel aangegeven met de termen wanprestatie (toerekenbaar) en overmacht (niet toerekenbaar). Er is sprake van overmacht indien de schuldenaar zich er op kan beroepen dat er sprake is van een buiten zijn schuld ontstane en niet voor zijn risico komende tekortkoming in de nakoming.… Lees verder

De executeur; een vloek of een zegen?!

Betekenis executeur Een executeur (in het verleden executeur-testamentair genoemd) is degene die in het testament van een overleden persoon wordt benoemd. Hij heeft tot taak de nalatenschap (erfenis) van de overleden persoon  uit te voeren. Tot executeur kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen (van vlees en bloed) worden benoemd. Denk aan familie van degene die is overleden, een echtgeno(o)t(e), partner… Lees verder

Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte?

Allereerst benadrukt de minister dat compensatie alleen mogelijk is in geval van een ontslag van een werknemer die twee jaar ziek is geweest. Het maakt daarbij niet uit op welke manier de werknemer wordt ontslagen. Het kan gaan om opzegging na een verkregen ontslagvergunning van het UWV, ontbinding door de kantonrechter, beëindiging met wederzijds goedvinden,… Lees verder

Vergoeding voor werknemer wegens ernstig nadeel door concurrentiebeding?

De werknemer is op 20 juni 2013 in dienst getreden als DJ bij een horecaonderneming in Zaandam met een restaurantgedeelte en een bar. Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst van de werknemer verbiedt hem voor de duur van één jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst als DJ te werken binnen een straal van 15 kilometer van… Lees verder

Help! De AVG!

Vanaf 25 mei 2018 wordt de huidige privacywetgeving vervangen door Europese regels. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Iedere organisatie die persoonsgegevens gebruikt, bewaart, opslaat en/of verwerkt valt onder de AVG. Dit betekent in de praktijk dat bijna iedere organisatie met de nieuwe wetgeving te maken krijgt. Heeft uw organisatie personeel? Dan… Lees verder

Geef ze een stem!

Jaarlijks zijn er 70.000 kinderen die op een dag te horen krijgen dat hun ouders gaan scheiden. Na jarenlange ervaring als advocaat mediator bij scheidingen, weet ik dat veel ouders voor mediation kiezen, omdat zij vooral willen dat hun kinderen zo min mogelijk schade ondervinden van de scheiding. Vaak komt daar hun eigen ervaring als… Lees verder

De rechtsgevolgen van het belemmeringsverbod

Uitzendonderneming X is met haar werknemers een relatiebeding overeengekomen dat hen verbiedt om gedurende een periode van een jaar na het einde van de uitzendovereenkomst contacten met klanten te hebben. Het beding is vrij ruim en maakt geen onderscheid tussen de situatie waarbij de werknemer in dienst treedt bij de klant (strijd met het belemmeringsverbod)… Lees verder

De beste manier om de toekomst te voorspellen is die zelf te creëren

Een aantal jaren geleden kreeg ik de coachings(scheur)kalender cadeau. Pagina’s daaruit hangen op het whiteboard op mijn werkkamer. Een daarvan is de kop van deze blog. Voor mij en mijn cliënten een bron van inspiratie. Al lange tijd ben ik advocaat-mediator bij echtscheiding. Echtscheiding is vanuit historisch perspectief gezien een vrij nieuw fenomeen en heeft… Lees verder

Alimentatieindex 2018: 1,5%

Inmiddels is bekend dat alle alimentatie die betaald moet worden met ingang van 1 januari 2018 op basis van de wet wordt verhoogd met 1,5%. In 2017 was dat 2,1%. Het percentage van de indexering wordt door de staatssecretaris van Justitie jaarlijks vastgesteld en is gebaseerd op de stijging van de lonen. Dat geldt voor… Lees verder

“Zij zijn groot en ik is klein, en da’s niet eerlijk, o nee.”

Per die datum is immers de Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen in werking getreden. Deze wet heeft tot doel onredelijk lange betalingstermijnen tegen te gaan. Met deze wet krijgt het MKB en de ZZP’er een wapen tegen de grote afnemers die hun sterke positie misbruiken door extreem lange betalingstermijnen te bedingen.… Lees verder

Transitievergoeding na 2 jaar arbeidsongeschiktheid

Een veelgebruikte manier om onder betaling van de transitievergoeding uit te komen is door het dienstverband slapend voort te zetten. De werknemer verricht geen arbeid (hij is immers ziek) en ontvangt geen loon meer maar een uitkering. Het dienstverband heeft dus geen inhoud. De werkgever voorkomt hiermee dat hij de transitievergoeding moet betalen. Er is al… Lees verder

Krijgt de verkoopmakelaar zijn courtage niet?

Krijgt de verkoopmakelaar zijn courtage niet? De Hoge Raad (HR 31-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:567) heeft zich daar onlangs over uitgesproken. De situatie was als volgt: De verkoper van een huis roept de bemiddeling in van een makelaar en sluit met die makelaar een bemiddelingsovereenkomst. Op 16 september 2011 is het huis van de verkoper door bemiddeling van… Lees verder

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Breng mij op de hoogte van nieuwe artikelen.

Ondernemersborrel

Iedere 4e donderdag, om de maand (even maand)

17:00 – 18:00 uur
op ons kantoor in Eindhoven

Aanmelden

Ontslagspreekuur iedere dinsdag

Vrijblijvend, kosteloos spreekuur voor werknemers

Voor vragen over (dreigend) ontslag en andere arbeidsrechtvragen.
Elke dinsdag 9:30 - 12:30 uur
Op ons kantoor in Eindhoven.

Bekijk werkwijze

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:45 -17:15
Openingstijden gedurende Coronacrisis

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven
Route

Alle specialismen Betrokken & toegankelijk Eerlijk over kans van slagen Alle advocaten zijn gespecialiseerd