Onterfd; heb ik mijn portie nu gehad?

Er zijn veel situaties te bedenken waarin ouders besluiten hun kind te onterven. Onterving brengt met zich mee dat het kind geen erfgenaam meer is. Heeft een kind dan helemaal nergens recht op? Jawel, een kind heeft altijd bepaalde (wettelijke) rechten. Een van die rechten is de legitieme portie (ook wel bekend als het kindsdeel). De belangrijkste zaken die u moet weten over de legitieme portie zijn de volgende.

Onterfd; heb ik mijn portie nu gehad?

De legitieme portie

Ingevolge de wet heeft ieder kind recht op een minimumbedrag uit de erfenis van zijn/haar ouder. Als u een beroep doet op uw legitieme portie dan wordt u geen erfgenaam maar legitimaris. U wordt een schuldeiser van de nalatenschap.  De legitieme portie bestaat enkel uit een geldvordering. Aanspraak maken op goederen waar u een speciale herinnering aan heeft, zoals antiek of sieraden, kan dus niet.

Simpel gezegd is de omvang van de legitieme portie gelijk aan de helft van hetgeen waarop u eigenlijk recht zou hebben indien het wettelijke erfrecht van toepassing zou zijn geweest, dus bijvoorbeeld in de situatie dat u niet onterfd zou zijn.

Voorbeeld: er is een gezin met een vader, een moeder en twee dochters. Vader vindt dat zijn twee dochters het financieel goed genoeg hebben. Hij legt in zijn testament vast dat alleen zijn vrouw erfgenaam is. Zijn dochters onterfd hij. Vervolgens komt vader te overlijden. De twee dochters doen een beroep op hun legitieme portie. Zij hebben ieder recht op 1/6 deel van de erfenis. Dit is de helft van hun ‘normale’ erfdeel ter grootte van 1/3 deel (moeder-kind-kind).

Wanneer kunt u aanspraak op de legitieme portie maken?

Indien u aanspraak wilt maken op uw legitieme portie, dan moet u dit in beginsel binnen vijf jaar na het overlijden van de erflater doen. Is er sprake van een langstlevende echtgenoot van de erflater, dan kan een andere termijn gelden. De legitieme portie is in beginsel niet opeisbaar voordat zes maanden zijn verstreken na het overlijden van de erflater. Met andere woorden: in beginsel kunt u pas na zes maanden uw geldvordering incasseren. Let wel: de erflater kan in zijn/haar testament een andere termijn bepalen.

De omvang van de legitieme portie

De omvang van de legitieme portie is afhankelijk van de waarde van de nalatenschap. Van geval tot geval moet dus worden bezien hoe groot een legitieme portie precies is. Kort gezegd kunt u uitgaan van:

de waarde van goederen op het moment van overlijden

+

in aanmerking te nemen giften (zie artikel 4:67 BW)

bepaalde schulden zoals beschreven in artikel 4:7 lid 1, sub a, b, c en f BW.

Om de legitieme portie van te berekenen, dient u dus informatie te krijgen over de omvang van de nalatenschap.

Recht op informatie

Legitimarissen die geen erfgenamen zijn hebben recht op informatie. Zij kunnen inzage en een afschrift vorderen van alle bescheiden die zij nodig hebben om hun legitieme portie te berekenen. De erfgenamen of de executeur dient alle daartoe desverlangde inlichtingen te verstrekken. Te denken valt aan:

  • – Een boedelbeschrijving;
  • – Bankafschriften waaruit het saldo per datum overlijden blijkt;
  • – Waardebepaling auto;
  • – Waardebepaling inboedel;
  • – Waardebepaling van de woning;
  • – Opgaaf van (hypotheek)schulden ten tijde van het overlijden;
  • – De aangifte inkomstenbelasting;
  • – De aangifte erfbelasting;
  • – Een overzicht van alle giften die vijf jaar voor het overlijden zijn geschied, te denken valt aan giften aan goede doelen, familie of aan kennissen.

De berekening van de legitieme portie is erg technisch is. Hebt u vragen? Neem contact op met een van de specialisten van ons kantoor T 040-244 8970 of info@claassenadvocaten.nl.

 

Toch een ontslagvergoeding na ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet: wat nu? Als een werknemer op staande voet ontslagen wordt, dan is het verstandig een procedure te starten. Hij verliest na het ontslag namelijk niet alleen zijn inkomen, maar ook zijn recht op een WW-uitkering. De kantonrechter beoordeelt eerst of de werkgever de vergaande maatregel van het ontslag op staande voet… Continue Reading

Kiest het beroemde voetbalduo voor de overlegscheiding?

Dan is de overlegscheiding een uitkomst.   Hebben jullie: ·         Een kind of meer kinderen? ·         Een eigen bedrijf? ·         Meer dan € 25.000 aan bezittingen? ·         Geen gelijkwaardig inkomen? ·         Niet ieder evenveel kennis over wat er speelt?   Dan is een overlegscheiding een goede keuze.   Je scheiding regelen volgens de overlegmethode betekent:… Continue Reading

Dag van het Erfrecht

Wanneer een naaste overlijdt, breekt er vaak een emotionele periode aan. Naast veel emoties brengt een overlijden ook juridische en financiële consequenties met zich mee. Hoe moeilijk het ook is, er zullen zaken geregeld moeten worden zoals de afwikkeling van de nalatenschap. Door gespannen familieverhoudingen en moeizame communicatie, kan deze afwikkeling gecompliceerd zijn en zorgen… Continue Reading

Geregistreerd partnerschap of trouwen?

Ontwikkelingen Het aantal huwelijkssluitingen neemt af. 1970 telde 124.000 huwelijken. In 2017 zijn dat er nog maar 64.402. (CBS 5 juni 2018). De partnerschapsregistraties (in 1998 ingevoerd) nemen echter in aantal toe. Met 15.700 waren die in 2017 al een kwart hoger dan in 2015. Van de bijna 81 duizend paren die in 2016 een officiële verbintenis… Continue Reading

Rechtsverwerking

Definitie Rechtsverwerking is gebaseerd op de werking van de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:2 lid 2 en artikel 6:248 van het Burgerlijk Wetboek). Volgens vaste rechtspraak vereist rechtsverwerking dat de gerechtigde zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van zijn recht. Van… Continue Reading

Alimentatieindex 2019: 2%

Inmiddels is bekend dat alle alimentatie die betaald moet worden met ingang van 1 januari 2019 op basis van de wet wordt verhoogd met 2%. In 2018 was dat 1,5%. Het percentage van de indexering wordt door de staatssecretaris van Justitie jaarlijks vastgesteld en is gebaseerd op de stijging van de lonen. Dat geldt voor… Continue Reading

Letselschade verhalen op uw eigen aansprakelijkheidsverzekeraar

Aansprakelijkheid echtgenoot (het ‘hangmat-arrest’) Een vrouw had op 13 juli 2005 in haar tuin een hangmat opgehangen aan een gemetselde pilaar. Nadat zij in die hangmat ging liggen, is de pilaar kort boven de grond afgebroken en op haar gevallen. Zij liep daarbij  een hoge complete dwarslaesie en een gebroken kaak, neus, jukbeen, oogkas en rib op. De vrouw en… Continue Reading

Eindelijk: regering komt slachtoffers van letselschade tegemoet!

Letselschadeslachtoffers zijn vaak aangewezen op langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Daarvoor is een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte ervan is mede afhankelijk van het vermogen (vermogensinkomensbijtelling). De eigen bijdrage valt vaak schrikbarend veel hoger uit door de vergoeding uit de letselschadezaak, terwijl die… Continue Reading

Leg uw vraag aan ons voor

Vrijblijvend kosteloos kennismaken

KennismakenInformatie aanvragen


Binnen 1 werkdag bellen wij u terug!
Wij leggen u uit hoe we werken
En geven duidelijkheid over kosten


Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven
Route

Alle specialismen Betrokken & toegankelijk Eerlijk over kans van slagen Alle advocaten zijn gespecialiseerd