Rechtsverwerking

Inleiding

In gerechtelijke procedures doen partijen, die een wettelijke of contractuele verplichting hebben ten opzichte van een andere partij, nog al eens een beroep gedaan op rechtsverwerking. Wat is dit nu precies?

Rechtsverwerking

Definitie

Rechtsverwerking is gebaseerd op de werking van de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:2 lid 2 en artikel 6:248 van het Burgerlijk Wetboek). Volgens vaste rechtspraak vereist rechtsverwerking dat de gerechtigde zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van zijn recht. Van een dergelijke onverenigbaarheid is volgens de Hoge Raad sprake in twee gevallen. Ten eerste, als bij de wederpartij het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de gerechtigde zijn recht niet meer uitoefent (of zal uitoefenen). Ten tweede als de positie van de wederpartij onredelijk wordt benadeeld in geval de gerechtigde zijn recht alsnog uitoefent. Voor het slagen van een beroep op rechtsverwerking moet sprake zijn van een gedraging van de gerechtigde. Enkel tijdsverloop dan wel louter stilzitten is onvoldoende om rechtsverwerking aan te nemen.

Praktijk

In de praktijk slaagt een beroep op rechtsverwerking niet gemakkelijk. Dit blijkt wel uit een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 26 december 2016.

In die zaak deed de koper van een kavel met vakantiewoning een beroep op de wettelijke bedenktijd van artikel 7:2 van het Burgerlijk Wetboek. In dat wetsartikel is kortgezegd bepaald dat een particuliere (= niet professionele) koper van een woning gedurende drie dagen na de terhandstelling van de koopakte het recht heeft om de koop, zonder opgave van redenen, te ontbinden. Deze koper had, ná zijn buitengerechtelijke ontbinding van de koopovereenkomst, nog per e-mail nadere afspraken had gemaakt met de verkoper. Daarbovenop verrichtte hij zelfs nog een bij de koop overeengekomen aanbetaling ad € 23.000,00 (20% van de koopsom). Desondanks werd een beroep van de verkoper op rechtsverwerking niet door het gerechtshof gehonoreerd. Eerder deed de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen, dat wel. De verkoper werd uiteindelijk veroordeeld tot terugbetaling van de aanbetaling en tot betaling van de (relatief hoge) buitengerechtelijke- en proceskosten.

Ondergetekende was in de beroepsprocedure (die voor het gerechtshof) de advocaat van de winnende partij, de koper.

Conclusie

Uit het voorgaande blijkt wel dat een beroep op rechtsverwerking een hoge bewijslast met zich mee brengt. Daar wordt in de praktijk niet gauw aan voldaan. Daarom is het raadzaam dat men niet al te snel hoog inzet op rechtsverwerking.

Meer weten over ondernemingsrecht? Bel ons gerust!

___________________________________________________________________

Geschreven door Mr. Ben van Campfort, advocaat bij Claassen Advocaten.

Letselschade verhalen op uw eigen aansprakelijkheidsverzekeraar

Aansprakelijkheid echtgenoot (het ‘hangmat-arrest’) Een vrouw had op 13 juli 2005 in haar tuin een hangmat opgehangen aan een gemetselde pilaar. Nadat zij in die hangmat ging liggen, is de pilaar kort boven de grond afgebroken en op haar gevallen. Zij liep daarbij  een hoge complete dwarslaesie en een gebroken kaak, neus, jukbeen, oogkas en rib op. De vrouw en… Continue Reading

Eindelijk: regering komt slachtoffers van letselschade tegemoet!

Letselschadeslachtoffers zijn vaak aangewezen op langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Daarvoor is een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte ervan is mede afhankelijk van het vermogen (vermogensinkomensbijtelling). De eigen bijdrage valt vaak schrikbarend veel hoger uit door de vergoeding uit de letselschadezaak, terwijl die… Continue Reading

VOLWASSEN SCHEIDEN

Dat is alle reden om scheiden niet te problematiseren, maar aandacht te vragen voor goed  scheiden. Dat kan door volwassen mensen de ruimte te geven om in een volwassen gesprek tot afspraken te komen om op een goede manier uit elkaar te gaan. Dat pleit ervoor om te scheiden via mediation. Het is voor kinderen… Continue Reading

Ontslag en uitbetaling van vakantiedagen.

Als je een vakantiedag opneemt, krijg je het loon en de opbouw van bijna alle extra’s die in de arbeidsovereenkomst of cao staan gewoon uitbetaald. Dit moet dus ook gelden als je vakantiedagen laat uitbetalen. In grote lijnen geldt dat niet voor onkostenvergoedingen omdat onkosten tijdens vakantie niet gemaakt worden. Uit de jurisprudentie volgt dat… Continue Reading

Wanprestatie? Geen ingebrekestelling, geen schadevergoeding

Wanprestatie en overmacht In het dagelijkse spraakgebruik wordt dit onderscheid ook wel aangegeven met de termen wanprestatie (toerekenbaar) en overmacht (niet toerekenbaar). Er is sprake van overmacht indien de schuldenaar zich er op kan beroepen dat er sprake is van een buiten zijn schuld ontstane en niet voor zijn risico komende tekortkoming in de nakoming.… Continue Reading

De executeur; een vloek of een zegen?!

Betekenis executeur Een executeur (in het verleden executeur-testamentair genoemd) is degene die in het testament van een overleden persoon wordt benoemd. Hij heeft tot taak de nalatenschap (erfenis) van de overleden persoon  uit te voeren. Tot executeur kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen (van vlees en bloed) worden benoemd. Denk aan familie van degene die is overleden, een echtgeno(o)t(e), partner… Continue Reading

Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte?

Allereerst benadrukt de minister dat compensatie alleen mogelijk is in geval van een ontslag van een werknemer die twee jaar ziek is geweest. Het maakt daarbij niet uit op welke manier de werknemer wordt ontslagen. Het kan gaan om opzegging na een verkregen ontslagvergunning van het UWV, ontbinding door de kantonrechter, beëindiging met wederzijds goedvinden,… Continue Reading

Leg uw vraag aan ons voor

Vrijblijvend kosteloos kennismaken

KennismakenInformatie aanvragen


Binnen 1 werkdag bellen wij u terug!
Wij leggen u uit hoe we werken
En geven duidelijkheid over kosten

Bel ons 040 - 244 89 70

Leg uw case aan ons voor. Wij geven binnen 1 werkdag reactie

Neem contact op

info@claassenadvocaten.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven
Route

Alle specialismen Betrokken & toegankelijk Eerlijk over kans van slagen Alle advocaten zijn gespecialiseerd