Wanprestatie? Geen ingebrekestelling, geen schadevergoeding

Wanprestatie is in juridische taal een “tekortkoming in de nakoming’ van een verbintenis.  U hebt niet gekregen wat u kocht, de opdracht die u gaf is niet volgens afspraak uitgevoerd of de dienst is niet goed verleend.

De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis zijn geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Als de tekortkoming toerekenbaar is heeft u in basis recht heeft op vergoeding van de schade die u daardoor lijdt. De wet maakt daarbij een onderscheid tussen tekortkomingen die de schuldenaar wél en tekortkomingen die hem niet kunnen worden toegerekend.

Wanprestatie? Geen ingebrekestelling, geen schadevergoeding

Wanprestatie en overmacht

In het dagelijkse spraakgebruik wordt dit onderscheid ook wel aangegeven met de termen wanprestatie (toerekenbaar) en overmacht (niet toerekenbaar). Er is sprake van overmacht indien de schuldenaar zich er op kan beroepen dat er sprake is van een buiten zijn schuld ontstane en niet voor zijn risico komende tekortkoming in de nakoming. De schuldenaar is dan verhinderd of belemmerd de verbintenis na te komen. Een voorbeeld van overmacht is dat de brand die uitbreekt in de locatie een week voordat u daar een feest wilde houden. De exploitant van het feestlocatie verkeert dan in overmacht.

Verzuim

Een tekortkoming die aan een schuldenaar kan worden toegerekend verplicht tot schadevergoeding. Is de nakoming van de overeengekomen prestatie blijvend onmogelijk, dan ontstaat deze verplichting direct en automatisch. Het voorbeeld van deze situatie is de trouwjurk die niet op tijd klaar is. Als nakoming niet blijvend onmogelijk is, dan bestaat het recht op schadevergoeding pas nadat de schuldenaar in verzuim is. het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om schilderwerk dat niet netjes is aangebracht. De schilder raakt eerst in verzuim nadat hij niet aan de sommatie om binnen 2 weken het werk netjes af te maken is ingegaan.

Ingebrekestelling: sommatiebrief

Voor het intreden van het verzuim is in het algemeen een ingebrekestelling vereist. Dit is een schriftelijke verklaring die een aanmaning c.q. sommatie of aanzegging bevat, om binnen een redelijke termijn alsnog te doen wat is afgesproken. Als de schuldenaar niet voldoet aan de aanmaning, dan treedt het verzuim in op het in de sommatiebrief aangegeven tijdstip.

Een ingebrekestelling is dus een voorwaarde voor het ontstaan van verzuim van de schuldenaar. Een ingebrekestelling is in feite niets anders dan een aanzegging aan de schuldenaar dat er nakoming wordt verlangd.

De praktijk leert dat het op dit punt vaak fout gaat. Er wordt veelal verzuimd een correcte ingebrekestelling aan de schuldenaar te zenden. In een procedure kan dit een “dodelijke” fout zijn, die tot gevolg kan hebben dat een rechter op die grond een – in basis terechte vordering tot betaling van schadevergoeding – toch zal moeten afwijzen.

Advies

Heeft uw contractspartij niet volgens afspraak uitvoering gegeven aan de met u gesloten overeenkomst en wilt u daar tegen optreden omdat u te weinig gehoor krijgt voor uw klachten, laat u dan goed informeren over het opstellen van een correcte aanmaning of sommatie die in rechte als ingebrekestelling kan gelden. Het risico dat hierbij fouten worden gemaakt waardoor uw schadeclaim niet kan worden gehonoreerd is groot. Denk aan het gezegde: “wie denkt dat kennis duur is, vergist zich in de kosten van onwetendheid”.

Heeft u vragen over wanprestatie, neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor. Wij staan u graag te woord!

Eugène Ong

De executeur; een vloek of een zegen?!

Betekenis executeur Een executeur (in het verleden executeur-testamentair genoemd) is degene die in het testament van een overleden persoon wordt benoemd. Hij heeft tot taak de nalatenschap (erfenis) van de overleden persoon  uit te voeren. Tot executeur kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen (van vlees en bloed) worden benoemd. Denk aan familie van degene die is overleden, een echtgeno(o)t(e), partner… Continue Reading

Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte?

Allereerst benadrukt de minister dat compensatie alleen mogelijk is in geval van een ontslag van een werknemer die twee jaar ziek is geweest. Het maakt daarbij niet uit op welke manier de werknemer wordt ontslagen. Het kan gaan om opzegging na een verkregen ontslagvergunning van het UWV, ontbinding door de kantonrechter, beëindiging met wederzijds goedvinden,… Continue Reading

Vergoeding affectieschade voor naasten en nabestaanden is sinds gisteren eindelijk wettelijk geregeld.

Geld kan leed, verdriet, pijn en rouw om een naaste natuurlijk nooit goed maken, maar ik blijf het moeilijk vinden om uit te leggen aan nabestaanden of directe naasten van mijn cliënten dat je in Nederland wel smartengeld krijgt als je het topje van je pink verliest, maar niet als je partner of kind overlijdt… Continue Reading

Vergoeding voor werknemer wegens ernstig nadeel door concurrentiebeding?

De werknemer is op 20 juni 2013 in dienst getreden als DJ bij een horecaonderneming in Zaandam met een restaurantgedeelte en een bar. Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst van de werknemer verbiedt hem voor de duur van één jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst als DJ te werken binnen een straal van 15 kilometer van… Continue Reading

Help! De AVG!

Vanaf 25 mei 2018 wordt de huidige privacywetgeving vervangen door Europese regels. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Iedere organisatie die persoonsgegevens gebruikt, bewaart, opslaat en/of verwerkt valt onder de AVG. Dit betekent in de praktijk dat bijna iedere organisatie met de nieuwe wetgeving te maken krijgt. Heeft uw organisatie personeel? Dan… Continue Reading

Geef ze een stem!

Jaarlijks zijn er 70.000 kinderen die op een dag te horen krijgen dat hun ouders gaan scheiden. Na jarenlange ervaring als advocaat mediator bij scheidingen, weet ik dat veel ouders voor mediation kiezen, omdat zij vooral willen dat hun kinderen zo min mogelijk schade ondervinden van de scheiding. Vaak komt daar hun eigen ervaring als… Continue Reading

De rechtsgevolgen van het belemmeringsverbod

Uitzendonderneming X is met haar werknemers een relatiebeding overeengekomen dat hen verbiedt om gedurende een periode van een jaar na het einde van de uitzendovereenkomst contacten met klanten te hebben. Het beding is vrij ruim en maakt geen onderscheid tussen de situatie waarbij de werknemer in dienst treedt bij de klant (strijd met het belemmeringsverbod)… Continue Reading

De beste manier om de toekomst te voorspellen is die zelf te creëren

Een aantal jaren geleden kreeg ik de coachings(scheur)kalender cadeau. Pagina’s daaruit hangen op het whiteboard op mijn werkkamer. Een daarvan is de kop van deze blog. Voor mij en mijn cliënten een bron van inspiratie. Al lange tijd ben ik advocaat-mediator bij echtscheiding. Echtscheiding is vanuit historisch perspectief gezien een vrij nieuw fenomeen en heeft… Continue Reading

Leg uw vraag aan ons voor

Vrijblijvend kosteloos kennismaken

KennismakenInformatie aanvragen


Binnen 1 werkdag bellen wij u terug!
Wij leggen u uit hoe we werken
En geven duidelijkheid over kosten

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven
Route

Alle specialismen Betrokken & toegankelijk Eerlijk over kans van slagen Alle advocaten zijn gespecialiseerd