Eindelijk: regering komt slachtoffers van letselschade tegemoet!

Eindelijk: regering komt slachtoffers van letselschade tegemoet!

Letselschadeslachtoffers zijn vaak aangewezen op langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Daarvoor is een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte ervan is mede afhankelijk van het vermogen (vermogensinkomensbijtelling). De eigen bijdrage valt vaak schrikbarend veel hoger uit door de vergoeding uit de letselschadezaak, terwijl die eigenlijk bedoeld was om de toekomstige schade op te vangen, zoals terugval van inkomen.

Per 1 januari 2019 komt daarin eindelijk verandering.

Hoe is het nu geregeld?
Tot nu toe is de hoogte van de eigen bijdrage voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) afhankelijk van het inkomen. Van het vermogen wordt elk jaar 8% aangemerkt als inkomen (vermogensinkomensbijtelling). Vergoedingen uit letselschadezaken die zijn afgewikkeld ná 10 oktober 2010 tellen gewoon mee, behalve smartengeld. Hoe hoger het vermogen van het slachtoffer, hoe hoger de eigen bijdrage.

Als een letselschadezaak wordt afgewikkeld, ontvangt het slachtoffer een bedrag dat bedoeld is om alle schade te vergoeden die hij of zij de rest van zijn leven nog door het ongeval zal lijden.

Dus dóór de letselschadeuitkering moet het slachtoffer een veel hogere eigen bijdrage betalen die af gaat van het geld dat nu juist bedoeld was om zijn toekomstige schade mee op te vangen. Bij het afwikkelen van de letselschadezaak zal de advocaat van het slachtoffer ook die hogere eigen bijdrage van de aansprakelijke verzekeraar claimen omdat het slachtoffer anders lang niet al zijn schade vergoed krijgt. Omdat verzekeraars de hogere eigen bijdrage liever niet in één keer vooruit vergoeden of de schadevergoeding dan uitkomt boven de maximaal verzekerde som, wordt dit soort letselschadezaken vaak niet definitief afgewikkeld in afwachting van wijziging van de regelgeving op dit gebied. De schade wordt dan van jaar tot jaar beoordeeld en vergoed.

Tip voor letselschadeslachtoffers met WMO-voorziening
Wat nog niet iedereen weet (zelfs nog niet alle gemeenten), is dat men voor de WMO (dit geldt dus niet voor de WLZ) géén eigen bijdrage meer hoeft te betalen als de WMO-voorziening nodig is door een ongeval van vóór 15 februari 2017. Dit geldt levenslang. Vereist is wel dat de aansprakelijkheid voor het ongeval geheel of gedeeltelijk is erkend én dat het slachtoffer de voorzieningen nodig heeft als gevolg van het ongeval.

Het slachtoffer moet de gemeente zelf vragen om de eigen bijdrage op nul vast te stellen en dat kan niet met terugwerkende kracht.

Wat gaat er veranderen per 1 januari 2019?

  1. Voor de WMO geldt voor iedereen een vaste maximale eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken. Dat geldt niet voor de eigen bijdrage voor voorzieningen uit de WLZ en ook niet voor beschermd wonen in een accommodatie op grond van de WMO 2015. Of een letselschadeslachtoffer de eigen bijdrage dan nog steeds op nul kan laten vaststellen, is mij niet bekend. Ik raad slachtoffers van een ongeval van vóór 15 februari 2017 aan dat nog voor 1 januari 2019 te laten doen.
  2. Niet 8%, maar nog maar 4% van het vermogen telt mee bij het bepalen van de eigen bijdrage voor de WLZ en beschermd wonen. Dat geldt voor iedereen.
  3. In zijn brief van 13 juli 2018 aan de Tweede Kamer heeft de Minister van VWS nóg een maatregel per 1 januari 2019 aangekondigd: ook de vergoeding voor materiële schade telt niet meer mee voor de eigen bijdrage. Het moet dan wel gaan om een letselschadevergoeding voor een ongeval waardoor het slachtoffer minder kan verdienen dan voor het ongeval.
    Omdat dit een andere werkwijze vergt van het CAK en andere betrokken partijen, is nog nader overleg nodig over de vormgeving van de uitvoering en gevolgen voor de werkzaamheden in de praktijk.

De letselschadezaken die tot nu toe niet definitief werden afgewikkeld vanwege de vermogensinkomensbijtelling, kunnen binnenkort eindelijk worden afgewikkeld.

Meer weten over letselschade of overlijdensschade? Bel ons gerust!

___________________________

Geschreven door mr. (Lisette) J.E.M. van den Muyzenberg – van Zoelen, advocaat LSA en ASP bij Claassen Advocaten.

 

 

VOLWASSEN SCHEIDEN

Dat is alle reden om scheiden niet te problematiseren, maar aandacht te vragen voor goed  scheiden. Dat kan door volwassen mensen de ruimte te geven om in een volwassen gesprek tot afspraken te komen om op een goede manier uit elkaar te gaan. Dat pleit ervoor om te scheiden via mediation. Het is voor kinderen… Continue Reading

Ontslag en uitbetaling van vakantiedagen.

Als je een vakantiedag opneemt, krijg je het loon en de opbouw van bijna alle extra’s die in de arbeidsovereenkomst of cao staan gewoon uitbetaald. Dit moet dus ook gelden als je vakantiedagen laat uitbetalen. In grote lijnen geldt dat niet voor onkostenvergoedingen omdat onkosten tijdens vakantie niet gemaakt worden. Uit de jurisprudentie volgt dat… Continue Reading

Wanprestatie? Geen ingebrekestelling, geen schadevergoeding

Wanprestatie en overmacht In het dagelijkse spraakgebruik wordt dit onderscheid ook wel aangegeven met de termen wanprestatie (toerekenbaar) en overmacht (niet toerekenbaar). Er is sprake van overmacht indien de schuldenaar zich er op kan beroepen dat er sprake is van een buiten zijn schuld ontstane en niet voor zijn risico komende tekortkoming in de nakoming.… Continue Reading

De executeur; een vloek of een zegen?!

Betekenis executeur Een executeur (in het verleden executeur-testamentair genoemd) is degene die in het testament van een overleden persoon wordt benoemd. Hij heeft tot taak de nalatenschap (erfenis) van de overleden persoon  uit te voeren. Tot executeur kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen (van vlees en bloed) worden benoemd. Denk aan familie van degene die is overleden, een echtgeno(o)t(e), partner… Continue Reading

Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte?

Allereerst benadrukt de minister dat compensatie alleen mogelijk is in geval van een ontslag van een werknemer die twee jaar ziek is geweest. Het maakt daarbij niet uit op welke manier de werknemer wordt ontslagen. Het kan gaan om opzegging na een verkregen ontslagvergunning van het UWV, ontbinding door de kantonrechter, beëindiging met wederzijds goedvinden,… Continue Reading

Vergoeding affectieschade voor naasten en nabestaanden is sinds gisteren eindelijk wettelijk geregeld.

Geld kan leed, verdriet, pijn en rouw om een naaste natuurlijk nooit goed maken, maar ik blijf het moeilijk vinden om uit te leggen aan nabestaanden of directe naasten van mijn cliënten dat je in Nederland wel smartengeld krijgt als je het topje van je pink verliest, maar niet als je partner of kind overlijdt… Continue Reading

Vergoeding voor werknemer wegens ernstig nadeel door concurrentiebeding?

De werknemer is op 20 juni 2013 in dienst getreden als DJ bij een horecaonderneming in Zaandam met een restaurantgedeelte en een bar. Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst van de werknemer verbiedt hem voor de duur van één jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst als DJ te werken binnen een straal van 15 kilometer van… Continue Reading

Help! De AVG!

Vanaf 25 mei 2018 wordt de huidige privacywetgeving vervangen door Europese regels. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Iedere organisatie die persoonsgegevens gebruikt, bewaart, opslaat en/of verwerkt valt onder de AVG. Dit betekent in de praktijk dat bijna iedere organisatie met de nieuwe wetgeving te maken krijgt. Heeft uw organisatie personeel? Dan… Continue Reading

Leg uw vraag aan ons voor

Vrijblijvend kosteloos kennismaken

KennismakenInformatie aanvragen


Binnen 1 werkdag bellen wij u terug!
Wij leggen u uit hoe we werken
En geven duidelijkheid over kosten

Bel ons 040 - 244 89 70

Leg uw case aan ons voor. Wij geven binnen 1 werkdag reactie

Neem contact op

info@claassenadvocaten.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven
Route

Alle specialismen Betrokken & toegankelijk Eerlijk over kans van slagen Alle advocaten zijn gespecialiseerd